You are currently browsing the tag archive for the ‘sex’ tag.

Jeg er vild med Gurre slotsruin. Det er næsten 20 år siden jeg var der første gang og siden har jeg været der med jævne mellemrum. Stedet omkring den gamle slotsruin emmer af historie, nationalromantik, poesi og gamle myter. Den stærke og særegne mystik omkring stedet har grebet utallige kunstnere gennem tiden, og mange af dem har ladet den gamle kongeborg genopstå i deres værker.

Et af disse værker er Arnold Schönbergs “Gurrelieder”, som i år fylder 100 år. Det bliver markeret med et arrangement i Gurre kirke, søndag d. 10. november 2013. I Aarhus bliver det runde jubilæum fejret med både foredrag og koncert. Mere om det senere i indlægget.

Kongeborgen Gurre

Gurre slotsruin.

Gurre slotsruin.

Kongeborgen Gurre lå på en holm i Lille Gurre sø. Vandstanden i søen har været skiftende, så den i perioder blot har været et sump. Det kommer til udtryk i navnet Gurre, som egentlig er navnet på søen. Oprindeligt hed området “Gorugh” eller “Gorwe”, som betyder sump, sumpet eller simpelthen et sumpet område. I dag er området helt udtørret.

Den ældste del af anlægget er det store kampestenstårn i midten af borgen, som formodentlig stammer fra midten af 1100-tallet. Første gang Gurre nævnes i skriftlige kilder, sker det i et pavebrev dateret 31/12 1361, hvori kong Valdemar d. 4.  Atterdag informere paven om, at han har grundlagt et kapel ved Gurre, som er indviet til skt. Jakob.

Som en kunstner forestillede sig, at middelalderslottet så ud.

Som en kunstner forestillede sig, at middelalderslottet så ud.

Man ved ikke så meget om slottets historie før Valdemar Atterdags tid(1320-1375). I 1360erne byggede han en ringmur med fire hjørnetårne omkring det oprindelige beboelsestårn. De tre tårne var forsynet med toiletter, de såkaldte hemmeligheder. Det sidste fungerede som cisterne, hvor man opsamlede regnvand. I anden sals højde løb en træbro ind til søbredden. Man mener, at broen sluttede i nærheden af skt. Jakobs kapel. Cirka 60-90 meter fra slottet løb en sekskantet ringmur. Gurre slot var først og fremmest en mægtig og ganske imponerende fæstning, hvor datidens krigsmateriel – som fx. kastemaskiner – skulle holdes på sikker afstand. Og det kunne man nok have brug for, for det var et land i krig. Der var både krig med hansestæderne og oprør blandt de jyske stormænd. Kong Valdemars far – Christoffer d. 2. blev drevet ud af landet i 1326. I 1368 måtte Valdemar Atterdag også selv flygte fra Danmark og kunne først vende tilbage i 1371.

Som historikerne forestiller sig, at anlægget så ud.

Som historikerne forestiller sig, at anlægget så ud.

Gurre slot var Valdemar Atterdags foretrukne kongeborg, men også de efterfølgende konger har boet på Gurre slot. Det gælder fx Erik af Pommeren, der også byggede Krogen ved Helsingør. Krogen var et lille borganlæg, som blev rykket ned, da man byggede Kronborg slot. Derved mistede Gurre slot sin betydning som fæstningsværk og formodentlig løb tiden også fra den relative bekvemmelighed, som havde gjort Gurre til Valdemar Atterdags yndslingsslot. Gurre blev overladt til sin egen skæbne. I årevis stod stedet blot og forfaldt. I forbindelse med et ejerskifte i 1534 beskrives borgen som stærkt forfalden – men den stolte kongeborg stod dog stadigvæk. Den blev endeligt ødelagt i løbet af 1500-tallet, formentlig i forbindelse med Grevens fejde.

Myterne om Valdemar, Tove og Gurre

Gurre slotsruin er den mest magiske slotsruin i hele Danmark. Der er flere sagn knyttet til Gurre end til nogen af de andre slotsruiner, der ligger rundt omkring i hele landet. Disse sagn handler om kong Valdemars vilde jagt og hans forhold til Tove.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

“Lad Gud beholde sit himmerige, blot jeg må beholde mit Gurre”, udtalte Valdemar Atterdag. Så højt elskede han Gurre slot. Men det er naturligvis grov blasfemi. Valdemar Atterdag døde på Gurre slot d. 24. oktober 1375, men i følge sagnet straffede Gud kongens blasfemi. Han blev dømt til at stå op af sin grav hver eneste nat og ride tværs over Sjælland med hele sit følge til Gurre slot. I følge overleveringerne kan man forstå, at det er en forbandelse, som beboerne i Nordsjælland tog meget alvorligt. De gemte sig helst inden døre mellem midnat og solopgang af frygt for kong Valdemars vilde ridt.

Dernæst er der sagnet om kong Valdemars forhold til Tove. Der er bare det lille problem, at det faktisk er en helt anden Valdemar. Men de to historier er blevet blandet sammen i eftertidens sagn og myter.

Kong Valdemar den 4. Atterdag havde 6 børn med dronning Helvig; blandt dem var Ingeborg og Margrethe. Sidstnævnte blev først mor til kong Oluf d. 2. som efterfulgte Valdemar Atterdag på tronen. Da han døde allerede som 17-årig overtog Margrethe og blev Danmarks første kvindelige regent. Hun blev efterfulgt af Erik af Pommeren, som var Ingeborgs barnebarn.

Kong Valdemar 1. den Store(1131-1182) fik 6 børn med dronning Sophie; to af dem blev siden konger på den danske trone, nemlig Knud d. 4. og Valdemar 2. Sejr. Derudover fik Valdemar den Store også et barn med sin frille Tove, som fik navnet Christoffer. Det var almindeligt, at kongerne havde friller dengang, og man må ikke sammenligne dem med kurtisaner eller prostituerede. De var ingen af delene. Frillerne var som regel kvinder fra aristokratiet, som ofte levede i et kærlighedsforhold til kongen, modsat dronningerne, der som regel udgjorde et fornuftsægteskab baseret på at vinde udenrigspolitiske fordele. 

Romantikken kommer til Danmark

Sagnet om Valdemar og Tove bliver nedskrevet første gang i 1590erne. Men myterne har formentlig eksisteret som mundtlig overlevering lige siden Valdemars egen tid. Siden den første nedskrivning fulgte mange flere ….

Elers kollegium, Store Kannike stræde 9 i København, grundlagt i 1689 af Jørgen Elers til minde om de to børn som han og hans kone mistede i operabranden på Sophie Amaligenborg Slot.

Elers kollegium, Store Kannike stræde 9 i København, grundlagt i 1689 af Jørgen Elers til minde om de to børn som han og hans kone mistede i operabranden på Sophie Amalienborg Slot.

Når stilarterne skifter inden for litteratur, kunst, arkitektur osv, så sker det som regel som en glidende overgang. I Danmark kan vi dog tidsfæste romantikkens begyndelse meget præcist. I 1802 holdt Heinrich Steffens de legendariske forelæsninger på Elers kollegium, hvormed han startede romantikken. Da han døde i 1845 skrev hans fætter Grundtvig en berømt nekrolog, hvori Grundtvig kaldte ham for “Lynildsmanden”, fordi disse foredrag havde været som et lyn fra en klar himmel, der straks havde tændt en ild i det kunstneriske og intellektuelle miljø i Danmark. Men det skete ikke uden hjælp fra en anden af datidens berømtheder.

Den dansk-norske naturvidenskabsmand og filosof havde tilbragt de foregående 4 år i Tyskland, hvor han havde studeret mineralogi. Men han havde også tilbragt en stor del af tiden i selskab med den tyske romantiks hovedmænd Fichte, Schelling, brødrene Schlegel, Tieck, Novalis og Schleiermacher. De mente, at der var en sammenhæng mellem fænomener som filosofi, religion, videnskab, natur, historie, litteratur og kunst – trods disse fænomeners forskellighed, så mente romantikerne, at de var besjælet af en fællesånd, der ofte blev omtalt som “det absolutte” eller blot fornuften. Derfor kaldes denne første periode i romantikken ofte for universalromantikken.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Det var ikke kun studerende som fyldte auditoriet på Elers Kollegium, da Heinrich Steffens holdt sine berømte forelæsninger. Det var også politikere, kunstnere, forfattere og ganske almindelige borgere. Det lyder måske underligt. På den anden side, så er det jo helt normalt, at vi ser udsendelser om astronomi eller jordens udvikling i fjernsynet. Blandt de tilstedeværende ved foredraget på Elers Kollegium var Adam Oehlenschläger (1779-1850). Via deres fælles venner, brødrene O. H. Mynster og J. P. Mynster, blev de hurtigt bekendte, og allerede samme måned som Heinrich Steffens begyndte disse foredrag, foretog de en vandretur, som er blevet berømt i den danske litteraturhistorie. De mødtes om formiddagen. Senere fik de bøf og rødvin på en restaurant på Kongens Nytorv. Derefter spadserede de ud til Frederiksberg og gik hele Søndermarken rundt. Hele denne vandretur tog 16 timer og sluttede først klokken 3 om natten. På denne tur fortalte og forklarede Heinrich Steffens alt om den tyske romantik. Oehlenschläger lyttede og lod sig inspirere af de nye tyske tanker. 

Efter en smule søvn bruge Oehlenschläger resten af natten på at skrive “Guldhornene” og dermed var den danske guldalder begyndt.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

De higer og söger
i gamle Böger,
i oplukte Höie
med speidende Öie,
paa Sværd og Skiolde
i muldne Volde,
paa Runestene
blandt smuldnede Bene.
 
Oldtids Bedrifter
anede trylle;
men i Mulm de sig hylle,
de gamle Skrifter.
Blikket stirrer,
sig Tanken forvirrer.
I Taage de famle.
„I gamle gamle
hensvundne Dage!
da det straalte i Norden,
da Himlen var paa Jorden,
giv et Glimt tilbage!“

Læs hele digtet HER!

Krig og fred i Europa

Romantikken blomstrede midt i et Europa, som stadig var rystet af rædslerne under den franske revolution. Revolutionen havde også skubbet til den skrøbelige balance mellem stormagterne; det førte til en lang krig, som hærgede hele vores verdensdel. 

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Napoleon benyttede sig af det kaos, som blev det primære resultat efter den franske revolution, til at snuppe magten i landet. Men hvorfor skulle man nøjes med at herske over Frankrig, hvis man i stedet kan erobre hele Europa?! Napoleon kastede sig ud i et overmodigt erobringstogt, som fik store konsekvenser for hele Europa. Danmark fastholdt den neutralitetspolitik, som man havde ført gennem det meste af 1700-tallet. Det gav Danmark nogle store fordele, da Frankrig, Rusland og deres allierede lukkede deres havne for engelske skibe. Den danske handelsflåde var hurtig til at udnytte denne situation. Man handlede med begge parter i konflikten og tjente styrtende med penge. Grådigheden var så stor, at den danske handelsflåde også transporterede krigsmateriel for parterne; begge sider i krigen forsøgte at stoppe dette misbrug af den danske neutralitet ved at stoppe de danske handelsskibe, visitere dem og konfiskere de skibe som ikke havde rent mel i posen – eller i lasten.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Det medførte store tab for den danske handelsflåde og derfor begyndte den danske stat, at sende krigsskibe med handelsflåden som væbnet eskorte. Det førte til flere konflikter på havene; ved flere lejligheder udvekslede de danske krigsskibe kanonskud med de krigsførende magters skibe. På den måde kan man sige, at den danske stat støttede og legitimerede handelsflådens brud den danske neutralitet. Både Frankrig-Rusland og England forsøgte at presse Danmark til at vælge side. Men det var uden held. Frankrig havde ikke nogen stor flåde, men det havde England. De valgte at angribe Danmark i 1801 i et søslag, som efterfølgende blev kendt som “Slaget på reden“. Det er stadig temmelig uklart, hvem der vandt dette slag …. men Danmark blev dog tvunget til at acceptere Englands krav om at træde ud af et væbnet neutralitetsforbund.

Københavns bombardement. Maleri af Carl Neumann.

Københavns bombardement. Maleri af Carl Neumann.

I 1807 står Danmark dog i nøjagtig samme situation endnu en gang. Danmark har igen misbrugt sin neutralitet og nu kræver England, at Danmark skal gå i forbund med England eller udlevere flåden. Frankrig er også godt træt af Danmark og kræver, at vi skal vælge side. Men de franske tropper står lige syd for Holsten og derfor havde vi reelt set ikke noget valg. Danmark vælger en alliance med Frankrig og konsekvensen bliver “Københavns bombardement” fra d. 2. til d. 5. september.

København lå i ruiner. Englænderne havde taget flåden og dermed kunne Danmark ikke beskytte handelsflåden – og Europa var stadig hærget af Napoleonskrigene. Det betød selvfølgelig, at alt handel gik i stå og i løbet af ganske få år stod Danmark på randen af en statsbankerot.

I 1814 begyndte Wienerkongressen med fredsforhandlingerne, som endelig skulle være afslutningen på Napoleonskrigene. Danmark var tæt på en statsbankerot og samtidig tilhørte vi taberne. I 1807 blev vi jo tvunget til en alliance med Frankrig og Napoleon. Det så IKKE godt ud. Derudover mente Sverige, at de havde krav på Norge. Og som om, at det ikke var slemt nok, så forsøgte de at dele Danmark midt over med englænderne. Så galt gik det heldigvis ikke; Danmark fik lov til at bestå. Men vi mistede Norge!

Gurre i den danske litteratur

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Tabet af Norge skaber en ny national bevidsthed. Samtidig betyder den økonomiske og industrielle udvikling, at byerne vokser og vokser. Det skaber både fremmedgørelse og weltschmerz. Det nye borgerskab bruger poesien til at søge væk fra virkeligheden. Ved hjælp af både kunst og litteratur søger man ud i naturen og tilbage i fortiden. De ønsker alle sammen et glimt af de “gamle gamle / hensvundne Dage! / da det straalte i Norden, / da Himlen var paa Jorden”, som Oehlenschläger skrev i Guldhornene i 1802.

Dermed kommer vi også til en ny periode i romantikken, som kaldes nationalromantikken, hvor man helt særligt dyrker den danske middelalder.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Adam Oehlenschläger skriver en masse værker, som foregår i den danske sagntid: Helge, Hakon Jarl hiin Rige, Baldur hiin Gode, Palnatoke, Axel og Valborg, Vaulundurs saga og Stærkodder – bare for at nævne nogle stykker. Det er alle de danske sagnhelte som hives frem af glemslens tåger. Danskerne trøster sig med minderne om tidligere tiders glorværdige storhed. Vi var dog noget stort – engang.

Fra 1818 til 1823 oversætter Grundtvig Saxos danmarkskrønike, Snorre Sturlason og Beowulfkvadet. Han udviser i det hele taget en stor interesse for de gamle nordiske guder.

J. M. Thiele indsamler og udgiver for første gang nogen sinde en samling af “Danske Folkesagn”.

B. S. Ingemann finder sin inspiration hos Walter Scott og skriver en række folkelige, historiske romaner: Valdemar Seier, Erik Menveds Barndom, Waldemar den Store, Dronning Margrethe og mange flere. Hele tre af disse regenter bliver husket for, at de samlede Danmark, efter at landet var blevet splittet ad under deres forgængere.

Naturligvis bliver Gurresagnet også et populært emne for både digtere og publikum. H. C. Andersen skriver digtet “Gurre” og B. S. Ingemann skriver “På Sjølunds fagre sletter“. Og der er mange, mange flere ….

Johan Ludvig Heiberg – Syvsoverdag

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Ved Kvæld, ved Nat,
I Skov, i Krat
Jægerne fare.
Hornene klinge, Hundene gå,
Hør Ekko svare
Fra Gurre Sø!
Af Sted! Uforsagt!
Her er Kong Valdemars vilde Jagt!

I Bøg, i Eg,
Til Hornets Leg
Uglerne tude,
Sæden på Marken trampe vi ned,
Lad alt bebude
Vort tunge Fjed!
Af Sted! Uforsagt!
Her er Kong Valdemars vilde jagt!

Vi storme vildt,
Vi fange snildt
Dyret i Hule.
Vogt dig, du Bonde! Dørene stæng,
Lad Barnet skjule
Sig ræd i Seng!
Af Sted! Uforsagt!
Her er Kong Valdemars vilde jagt!

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Ovenstående digt er fra den romantiske komedie “Syvsoverdag” af Johan Ludvig Heiberg, som er mit foretrukne digterværk om Gurre. Komedien handler kort fortalt om to unge søskende Anna og Balthasar, som løber væk sammen. Balthasar vil flygte fra deres kedelige formynder hr. Max og Anna vil opsøge en digter som hun er forelsket i – og han er taget til Gurre. Da de ankommer er de trætte efter turen og falder i søvn under nogle buske. Mens de sover stiger Gurre op af jorden i al sin fordums glans og da de atter vågner, opdager de, at de har hver sin plads ved kong Valdemars hof. Her møder Anna også sin digter, der er forvandlet til skjald ved hoffet på Gurre slot. På den måde kommer de alle til at spille hver sin rolle i sagnet om Kong Valdemar. Det er en komedie i tidens og Heibergs lette stil; men komedien rummer også en nærmest besættende rædsel. Beskrivelsen af kong Valdemar og hans ryttere, som nærmest springer op af den sorte muld, er ganske gribende. Dertil er de to historier altså skruet mægtig godt sammen. Som enhver lystig vaudeville ender alt naturligvis som det skal.

I. P. Jacobsen og Det moderne gennembrud

Som tidligere nævnt, så er det usædvanligt, at vi kan datere romantikkens begyndelse så præcist her i Danmark. Men vi er i den besynderlige situation, at vi kan datere begyndelsen på “Det moderne gennembrud” endnu mere præcist: i Danmark begyndte “Det moderne gennembrud” nemlig d. 3. november 1871. Den dag indledte Georg Brandes sine forelæsninger om “Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes litteratur” – en foredragsrække der trak lige så fulde huse som Heinrich Steffens forelæsninger på Elers kollegium i 1802. En af de personer som straks sluttede sig til Georg Brandes var I. P. Jacobsen.

Jeg elsker I. P. Jacobsen. Jeg læser helst ikke digte – med mindre de er skrevet af I. P. Jacobsen. Efter min mening er I. P. Jacobsen den største stillist vi nogensinde har haft og jeg elsker ALT hvad han har skrevet, uanset om det er prosa eller lyrik. Men mest prosaen! Jeg bliver helt svimmel og beruset og eksalteret, når jeg læser de første 2-3 sider i Niels Lyhne. Det er noget af det smukkeste litteratur, der nogensinde er skrevet i Danmark. I. P. Jacobsen havde en sproglig sans, som gjorde ham i stand til at skrive sætninger, der var så smukke og velformede, at de får karakter af selvstændige kunstværker. Det sker ret jævnligt, at jeg hiver en bog af I. P. Jacobsen ud af reolen, bare for at læse et par sider og nyde hans flotte sprog. Derfor er han også den eneste forfatter, som jeg kan citerer efter hukommelsen.

De sørgelige rester af sankt Jakobs kapel.

De sørgelige rester af sankt Jakobs kapel.

Egentlig var han slet ikke digter. I. P. Jacobsen var botaniker og han specialiserede sig i noget så nørdet som ferskvandsalger. Efter at han havde studeret ferskvandsalger i søer og åer over hele landet, skrev han en opgave om sin forskning, som blev belønnet med universitetets guldmedalje. Derudover oversatte han Darwins hovedværker “Om arternes oprindelse” og “Menneskets afstamning”. Naturligvis blev han grebet af Georg Brandes tanker. Alt andet havde været underligt med dén baggrund.

Men I. P. Jacobsen mente tillige, at han var digter. I 1867 sendte han et digt til “Illustreret Tidende”, som blev returneret med et afslag. I 1868 sendte han digtkredsen “Hervert Sperring” til flere forlag, men resultatet var det samme. I. P. Jacobsen blev kun 38 år og i den tid lykkedes det kun for ham, at få 6 digte udgivet. Til gengæld fik han udgivet de to romaner “Marie Grubbe” og “Niels Lyhne”, samt en del af novellerne. Året efter hans død udkom “Digte og udkast” og heri finder vi “Gurre sange”, som indgår i en digtcyklus, der hedder “En kaktus springer ud”. Kort fortalt handler denne digtcyklus om en håndfuld unge mennesker, som samles for at se en sjælden kaktus springe ud. Mens de venter underholder de hinanden med at fortælle historier, som vi fx kender det fra Dekameron. Denne sidste udgivelse skabte en sand I. P. Jacobsen-feber over hele Europa. Den tyske digter Rainer Maria Rilke lærte sig oven i købt dansk udelukkende for at kunne læse I. P. Jacobsen på originalsproget. Hans veneration for den danske digter var også en helt tydelig og klar inspiration for hans store roman “Malte Laurids Brigge”.

I. P. Jacobsen: Gurresange – analyse og fortolkning

Sankt Jakobs kapel ligger midt mellem Gurre slotsruin og landsbyen Gurre.

Sankt Jakobs kapel ligger midt mellem Gurre slotsruin og landsbyen Gurre.

“Gurresange” følger mytens traditionelle mønster, som man kan opdele i tre kronologiske afsnit: først er der Valdemars møde med Tove og den efterfølgende forelskelse. Dernæst følger mordet: dronning Helvig bliver vanvittig af jalousi og myrder sin rivalinde. I den tredje og sidste del er de alle døde og kong Valdemar ridder som et genfærd mod Gurre, hvor alt minder ham om Tove.

Så bør man spørge sig selv: hvorfor i alverden vælger en af de helt centrale personer i Det moderne gennembrud, at skrive om dette gamle sagn? Det er dog et emne, som er mere passende for romantikken …. men det er en anden Valdemar og en anden Tove, som havde været helt utænkelige 70 år tidligere!

Da kong Valdemar forelsker sig i Tove, er han gift med dronning Helvig. Dermed bliver Tove et symbol på den frie – men forbudte! – seksualitet. Tove siger:

Nu siger jeg dig for første Gang: ‘
“Kong Volmer, jeg elsker dig.”
Nu kysser jeg dig for første gang
Og slynger min Arm om dig.
Og siger du, at jeg det før har sagt
Og at du til Kysset er vant,
Saa siger jeg: “Kongen han er en Nar,
Der mindes forfængelig Tant.”
Og siger du, saa er jeg selv slig Nar,
Saa siger jeg: “Kongen har Ret.”
Men siger du, at jeg det ikke er,
Saa siger jeg: “Kongen er slet.”
For alle mine Roser har jeg kysset ihjel,
Alt mens jeg tænkte på dig.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Dette citat viser først og fremmest, at Tove er ren og glødende seksualitet. Hun er ikke den mindste smule bly eller blufærdig. Men den vigtigste oplysning er nok, at hun har kysset roserne ihjel; dermed afslører hun, at hun er hæmningsløs lidenskabelig og det er selvfølgelig derfor hun drager. Hendes kærlighed er direkte farlig! På den anden side er det også værd at overveje om kongen ligefrem har lyst til at blive kysset ihjel? Er det kongens dødsdrift som drager ham til Tove? På den måde får I. P. Jacobsen knyttet eros til dødsdriften adskillige år før Freud parrede de to begreber. Dermed får personerne en psykologisk dybde og nogle følelsesmæssige nuancer, som har været helt uhørt i 1870erne.

I følge I. P. Jacobsens biograf Frederik Nielsen, så benyttede han primært to inspirationskilde til sit arbejde med Gurresangene; den første var Heibergs “Syvsoverdag”. Den anden var intens læsning af Edgar Allan Poe. Det er natten, mørket, skyggerne, lidenskaberne og vanviddet som interesserer I. P. Jacobsen.

Det sidste kommer meget stærkt til udtryk i den tredje del, hvor Valdemar rider som et genfærd mod Gurre. Tove er død. Hun er borte. Han ved, at hun ikke venter på ham. Men det dulmer ikke hans seksuelle begær – tværtimod. Valdemar siger:

Skoven hvisker med Toves Røst,
Søen skuer med Toves Øje,
Stjærner lyse med Toves Smil,
Skyen svulmer som Barmens Høje.
Sanserne jage for hende at fatte,
Tankerne kæmpe for hende at samle.
Men Tove er hist og Tove er her,
Tove er fjærn og Tove er nær.
Er du da, Tove, med Trolddomsmagt
Bundet i Søens og Skovens Pragt?
Hjertet svulmer, som skulde det sprænges,
Tove, Tove, Valdemar længes!

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Tove er død. Dermed er hun ikke blot en repræsentant for den forbudte seksualitet, som hun var i først del. I stedet er hun nu forvandlet til den uopnåelige og umulige seksualitet, som aldrig kan tilfredsstilles. Når Valdemar ser hende overalt, så skyldes det et galoperende vanvid, som vokser og vokser, netop fordi hans seksuelle begær ikke kan tilfredsstilles eller forløses. Man kan næsten tale om et seksuelt delirium. På den måde bliver digtet til en historie om utilfredsstillet begær og seksualitet, som forvandles til psykoser og vanvid – en sammenhæng som Freud beskrev indgående nogle år senere. Og dermed forvandles værket nærmest til en psykologisk case-story. Dermed er der ikke længere nogen tvivl om, at værket knytter sig til Det moderne gennembrud og ikke romantikken.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Men hvad er det for en forbudt seksualitet, som aldrig kan forløses? Hvad er det for en seksuel lyst, som I. P. Jacobsen skriver om? Det fortæller han ikke og det er netop derfor, at digtet får almengyldig værdi. Men hvad betød det mon for ham selv? Det er en kendsgerning, at I. P. Jacobsen havde en vis interesse for sadomasochisme. Det kommer flere gange til udtryk i hans værker – fx. Marie Grubbe – og dernæst har han fyldt sine kladdehæfter med tegninger af sadomasochistisk karakter. Hvis jeg husker ret, så nåede han aldrig at få et intimt forhold til nogen kvinde. Men jeg er desværre ikke helt sikker …. men det er i hvert fald helt sikkert, at han ikke har haft nogen intime forhold af den karakter, som interesserede ham mest. Hvis man skal sætte min fortolkning af Gurresangene i ind i en personlig sammenhæng for forfatteren, så handler digtet simpelthen om, at længslen efter en omgang rå sex er ved at gøre ham skør i hovedet, fordi han ved, at han aldrig kan tilfredsstille denne længsel.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

Et andet gennemgående tema er ateismen. Gang på gang kritiserer Valdemar Gud. Han belærer oven i købet Gud om hans pligter over for sine undersåtter. I virkeligheden er det jo helt forkert, at kalde dette for ateisme; Valdemar tror jo på Gud. Derfor er det mere korrekt, at definere det som blasfemi og oprør imod Gud. Og han er ikke den eneste i værket, som gør sig skyldig i denne forseelse; bifiguren Klaus Nar siger: ” … i Fald der er Billighed til,/ Saa maa jeg bænkes i Himmerigs Sale, …/ Naa, hvor jeg dér skal Værten bagtale!”

Valdemars største anklage mod Gud, skyldes, at Gud har taget Tove fra ham. Hvis vi skal holde os til den fortolkning, som jeg allerede har redegjort for, så betyder det, at Valdemar bebrejder Gud, at han først giver ham begær og lyster, og dernæst forholder ham muligheden for at tilfredsstille dem.

Arnold Schönberg – Gurrelieder

Da samlingen “Digte og udkast” udkom året efter I. P. Jacobsens død, opnåede han straks kultstatus i det meste af Europa. Han blev en inspirationskilde for mange digtere. Men han satte også sine spor i musikken. Næsten alle hans digte er sat i musik – det er temmelig imponerende. Fra “Digte og udkast” udkom i 1886 og indtil 1920 er der ikke færre end 41 danske komponister som har skrevet musik til ikke mindre end 106 digte. Men der var komponister over hele den vestlige verden, som kastede sig over I. P. Jacobsens værker. Hvis man bare nævner nogle af de mest kendte: i 1892 udgav Carl Nielsen kompositionen “Fem Digte af J. P. Jacobsen” og året efter fulgte “Viser og Vers af J. P. Jacobsen”. Den engelske komponist Frederick Delius skrev musik til et hav af I. P. Jacobsens digte og han skrev sågar en opera “Fennimore and Gerda”, hvor handlingen er taget fra Niels Lyhne.

I dag er alle disse værker for længst glemt. Alle – undtagen Arnold Schönbergs Gurrelieder.

Gurre slotsruin 2013.

Gurre slotsruin 2013.

I 1899 udskrev Wiener Tonkünstler Verein en konkurrence om at skrive en sangcyklus for solist og klaver. Arnold Schönberg begyndte at komponere Gurrelieder i marts 1900. Men han begyndte snart at se andre muligheder i værket og derfor blev værket meget større end først planlagt. Han blev færdig med kompositionen i 1901. Men så indtræffer der en lang pause i arbejdet og han afslutter først den endelige orkestrering i 1911. Derefter går der yderligere to år, før værket bliver uropført i Wien i 1913. I stedet for et beskedent værk for klaver og solostemme, så er “Gurrelieder” blevet til et monumentalt værk med 6 sangere, 1 fortæller, 600 korsangere fordelt i 4 kor, samt et orkester med 150 musikere. I dag er der normalt 70-80 musikere i et symfoniorkester. Der er ingen tvivl om, at Arnold Schönbergs Gurrelieder er et helt utroligt og usædvanligt mastodantværk.

Og hvad synes jeg så om Schönbergs Gurrelieder? Det ved jeg ikke, for jeg har aldrig hørt dem. Selvfølgelig kan jeg købe værket på CD. Jeg kan med garanti også finde en video med værket på Youtube. Men jeg har ikke lyst! Jeg glæder mig til at høre Gurrelieder, men jeg foretrækker at vente indtil jeg får mulighed for at opleve værket i virkeligheden.

“Store GURRE dag” i Gurre kirke

“Gurrelieder” blev uropført i 1913 og derfor fejrer vi det runde jubilæum her i 2013. Det bliver markeret med flere arrangementer.

Ete Forchhammer.

Ete Forchhammer.

Søndag d. 10. november 2013 kl. 14,00 – 16,30 er der “Store GURRE dag” i Gurre kirke. Her vil arkæolog og fhv. museumsinspektør Lone Hvass fortælle om historien og myterne om Gurre. Lektor Marianne Just fortæller om I. P. Jacobsen og hans “Gurresange”, og til sidste fortæller musikeren Ete Forchhammer om Arnold Schönberg og hans store værk. De lover, at “ingen vil gå derfra uden at vide, hvad det var med Gurre!”

Dette indlæg er blevet temmelig langt; det er et spændende emne, som jeg har interesseret mig for i mange år og så kan det jo være svært at begrænse sig. Men jeg er sikker på, at de tre foredragsholdere kan fortælle meget mere. Jeg har selv oplevet Ete Forchhammer nogle gange og hun er en formidabel fortæller, så jeg tør godt garantere for, at det bliver både sjovt og spændende.

Gurre kirke, opført 1917-1918.

Gurre kirke, opført 1917-1918.

Det er ikke svært, at komme til Gurre kirke. Hvis man kommer med bil, så får man en dejlig køretur gennem de Nordsjællandske skove. Men det er også ret nemt, hvis man kommer med offentlig transport. Man tager Øresundstoget til Helsingør station. Derfra går man ud og finder bus 390R, som kører fra Helsingør station 13,39. Så er man fremme ved Gurre kirke allerede 13,51. Bussen holder lige ved siden af kirken.

Det koster 90 kroner at deltage. Der er tilmelding via Helsingør aftenskole og man kan finde nærmere oplysninger om tilmelding i deres program. Man finder et link til programmet i højre side af deres hjemmeside og arrangementet findes på side 10. Her står der, at prisen er 125 kr. Men Helsingør aftenskole har oplyst mig, at man har sænket prisen.

D. 16. november kl. 11,00 viser de hele værket på DVD. Det vil foregå et sted i Espergærde; jeg ved desværre ikke mere om dette arrangement.

Aarhus Symfoniorkester fejrer Gurrelieder

Der er også mulighed for at være med til at fejre Schönbergs Gurrelieder sammen med Aarhus Symfoniorkester, men det er først til næste år.

D. 1-12. marts afholder Aarhus Symfoniorkester “Århundredets festival 2014” – jeg er ret vild med den titel. Det er i hvert fald udtryk for god humor. “Århundredets festival 2014” består af en række foredrag om opera og klassisk musik. Hvert eneste foredrag lyder så spændende, at jeg ville ønske, at jeg lige kunne tilbringe et par uger i Aarhus.

Søndag d. 9. marts 2014 kl. 12-13,15 fortæller lektor Jørn Erslev Andersen om “Schönbergs Gurrelieder og I. P. Jacobsen”. Jørn Erslev Andersen er jo en klog mand og jeg er sikker på, at det bliver rigtig spændende. Jeg kan bare ikke forstå, hvordan han kan nå så meget på så lidt tid.

Fredag d. 14. marts 2014 kl. 19,30 og søndag d. 16 marts 2014 kl. 16,00 kan man så opleve selveste fødselaren, når Aarhus Symfoniorkester opfører Gurrelieder sammen med dirigent Kristjan Järvi og Baltic Youth Philharmonic. Det bliver en kæmpestor begivenhed. Der bliver 120 musikere på scenen og dertil kommer alle solisterne og korene. Tryk HER for mere info.

Jeg er vild med Gurre. Jeg er vild med I. P. Jacobsen. For nyligt har jeg opdaget, at jeg også er temmelig begejstret for Arnold Schönberg – i hvert fald det han lavede FØR han kastede sig over tolv-tonemusikken. Endelig så er jeg også totalt vild med Kristjan Järvi, som jeg har oplevet et par gange i København. Han er en helt usædvanlig fantastisk dirigent.

Derfor overvejer jeg MEGET seriøst, at tage en tur til Aarhus, for at opleve denne koncert. Det er et meget krævende værk og derfor kan man jo aldrig vide, hvornår man igen får chancen for at opleve det. Og slet ikke med en fænomenal dirigent som Kristjan Järvi …… næh, man burde tage til Aarhus! Ja, det burde man virkelig!

Gurre kirke.

Gurre kirke.

Men den 4. august 1987 gik jeg altså ned ad Via Moscova, forbi S.Angelo, gennem Giardini Pubblici, over Via Palestro, ind i Via Marina; over Via Senato og Via della Spiga gennem Via Gesù og et stykke ned ad Via Monte Napoleone og op på Via Alessandro Manzoni, hvorfra jeg så nåede Piazza della Scala og derfra til pladsen foran katedralen. Inde i Katedralen satte jeg mig ned, løsnede mine skos snørrebånd og vidste så pludselig, som jeg stadig den dag i dag kan genkalde mig, ikke længere, hvor jeg befandt mig. Af al kraft forsøgte jeg at rekonstruere de sidste dages forløb og den rejse, der havde bragt mig hertil, men jeg kunne faktisk ikke sige, om jeg stadig befandt mig i de levendes verden eller allerede et andet sted. Det hjalp ikke på min lammede hukommelse, at jeg klatrede op til katedralens øverste galleri og derfra, trods min svimlende højdeskræk og den dis, som slørede udsigten, tog byen, der nu forekom mig fuldkommen fremmed, i øjesyn. Der hvor navnet Milano skulle være dukket op, mærkede jeg nu ikke andet end min egen magtesløshed. 

Ovenstående citat er et meget præcist koncentrat af hele denne besynderlige og usædvanlige roman. “Højde. Skræk.” består af fire afsnit med tre hovedpersoner; de rejser alle frem og tilbage over alperne, og krydser bestandigt hinandens spor: 

I første afsnit følger vi Henri Beyle, bedre kendt som den franske forfatter Stendhal, der primært bliver husket for de to store romaner “Hoffet i Parma” og “Rødt og sort”. Vi møder den unge Henri Beyle da han er soldat i Napoleons hær; derefter følger vi hans liv og hans kærlighedsaffærer, indtil han dør af et apoplektisk anfald i 1842. 

I næste afsnit optræder forfatteren selv som hovedperson. Litteraturhistorikeren W.G. Sebald er født i Bayern, men boede det meste af livet i Norwich i England, hvor han underviste i sprog og litteratur ved universitetet. Vi følger ham da han rejser fra England til Wien, videre til Venedig og derfra til Milano og Verona…. I Limone ved Gardasøen mister han sit pas og han får et nyt i Milano, hvor han også bliver overfaldet af tyveknægte. Et andet sted følger en hvid hund efter ham gennem halvdelen af byens gader. I Verona ser han Pisanellos fresko over Pellegrini-kapellet og i Padua ser han nogle af Giottos fresker – det er præcis lige så kedeligt, som når folk kommer hjem fra ferie og absolut skal fortælle lange historier om deres oplevelser, mens man selv sidder og tænker; hvad i alverden rager det mig…… 

Tredje afsnit handler om Kafka, som rejser fra Prag til Wien, for at deltage i en kongres. Derfra rejser han til Venedig og videre til Verona. I Riva tager han ophold på en vandkuranstalt, hvor han forelsker sig i en af de andre patienter. 

I bogens sidste afsnit rejser Sebald tilbage til sin barndoms by i alperne; han finder sit barndomshjem, hvor der nu er hotel, og indlogerer sig i familiens daværende dagligstue. Fra dette udgangspunkt fortæller han med pedantisk nidkærhed om sine barndomserindringer og alle landsbytosserne; han fortæller om søstrene Babett og Bina som i årevis driver en lille café uden at der nogensinde kommer én eneste gæst. Han fortæller om værten i værtshuset Engelwirt der dør af et sår, som han pådrog sig fra en cigar da han var en ung mand. Og den excentriske opfinder som drømmer om at bygge en skovprædikestol i en af skoven højeste graner, hvorfra præsten en gang om året skal prædike for skovens træer. Det er side op og side ned om det kedelige hverdagsliv i en lille by i alperne, hvor der ikke sker noget som helst. Ikke det mindste. Absolut ingenting! Det er gabende kedsommeligt og minder mig om min salig bedstemor, når hun fortalte lange historier om folk man ikke kendte og heller ikke havde lyst til at kende……  

Vaginafeber

“Højde. Skræk.” er en bog som kræver tålmodighed, fokus, koncentration og opmærksomhed. Men langsomt opdager man, at bogen også rummer en anden historie: “Småting, vi overser, afgør alt!”, skriver Sebald. 

Alle disse rastløse og nervøse rejsende lider alle af svimmelhed, kvalme og hallucinationer. Sebald fortæller ikke om oprindelsen til hans egne lidelser – den forklaring skal man finde i de små intermezzoer. Henri Beyle forfølger de kvinder han elsker, men ikke kan få. Kafka er endelig sluppet ud af forlovelsen med Felice Bauer; nu opholder han sig på en vandkuranstalt, hvor han får kolde afvaskninger flere gange om dagen. Når forfatteren – i denne sammenhæng! – skriver om “en sygdom, der kun kan helbredes i sengen”, så forstår man pludselig, at alle deres nervøse lidelser har rod i sexuallivet – og det gælder alle bogens hovedpersoner.

Kuren er angivet og det lyder jo meget nemt. Men hvorfor er det så alligevel så svært? 

Sebald genfortæller Kafkas historie om jægeren Gracchus fra Schwarzwald, som dør, da han jagter en gemse og styrter ned fra en klippe. Da færgemanden, som skal fragte Gracchus fra de levendes til de dødes verden, er uopmærksom, mister de retningen og sejler rundt i tre år, inden skibet glider ind i Rivas lille havn…. Riva! Hvor Kafka selv befinder sig, efter sin langvarige og mislykkede forlovelse med Felice Bauer! Det er tydeligvis en allegorisk fortælling, hvor jægeren Gracchus optræder som Kafkas alter ego. 

Der optræder også en jæger i forfatterens barndomserindringer – jægeren Hans Schlag kunne sidde i byens krostue til langt ud på natten, men den tavse mand sad altid alene og talte aldrig med nogen. En aften opdagede den unge forfatterspire jægeren, som havde sex med den skønne serveringspige Romana ude i brændeskuret. Næste dag fandt man den døde jæger, som var faldet ned i en dyb kløft. For at gøre parallellen helt klar, så har han ovenikøbet en tatovering af et skib på den ene overarm.

Efterhånden er det ret tydeligt, at disse kløfter er sexsymboler – så forstår man pludselig også, hvorfor alle hovedpersonerne rejser rundt i alperne, som er lutter bjerge og kløfter! Det er ikke nødvendigt at hedde Freud til efternavn for at gennemskue, at når Sebald skriver om topografi så mener han egentlig anatomi – kvindelig anatomi. Man forstår også, at det er deres sexdrift som driver alle disse ensomme og rastløse mennesker afsted. Man begynder også at ane, at forfatterens højdeskræk er en metafor for sexangst. Men hvorfra stammer denne angst?

Efter en særdeles promiskuøs ungdom, må Henri Beyle resten af livet kæmpe med syfilis. Kafka bryder en lang forlovelse med Felice Bauer, da han er bange for at blive fanget og kvalt i ægteskabet. Vi får også historien om skørtejægeren Casanova, som tilbringer et par år Venedigs fængsler, som straf for sin ustyrlige libido. Endelig er der jægeren Hans Schlag; hans historie har skabt en stærk forbindelse med sex og død, hvilket tydeligvis har været traumatisk for den unge Sebald. 

Forfatterens “Højde. Skræk.” består altså af to elementer: først en stærk sexdrift og dernæst angsten for konsekvenserne: kønssygdomme, ægteskab, fængsel eller død. Man forstår jo godt, at konflikten mellem disse modsatrettede drifter giver både svimmelhed, kvalme, nervøsitet og hallucinationer! 

Det var en rigtig træls og kedsommelig opgave at læse “Højde. Skræk.”. Jeg må indrømme, at jeg ligefrem hadede hver eneste side. Men da jeg nåede til slutningen og kunne begynde at samle brikkerne i dette puslespil, så blev jeg så fascineret, at jeg var nødt til at læse bogen igen; og pludselig blev det en fantastisk oplevelse. Pludselig var det tydeligt, hvor meget symbolik der var hele vejen igennem og derfor fik alting en ny og dybere betydning. Jeg glæder mig til at læse bogen endnu en gang, for der er med garanti meget, som jeg ikke har forstået endnu. 

Exit Sebald

“Højde. Skræk.” er Sebalds første roman som oprindeligt udkom i 1990, men det er hans sidste bog på dansk. Tidligere er udgivet “Austerlitz”, “Saturns ringe” og “De udvandrede”. Forfatteren døde efter en bilulykke i 2001, så der kommer desværre ikke flere bøger…… 

Der er lige et par kommentarer til Judyta Preis og Jørgen Herman Monrads oversættelse; de skriver at liget af jægeren Schlag blev “underkastet en autopsi.” Arghhh – det hedder altså en obduktion på dansk. Dernæst skriver de i efterskriftet, at han “ved et tilfælde” får nøglerne til sit gamle børneværelse, da han indlogerer sig i gæstgiveriet. Et tilfælde? Arghhh – jeg synes ikke kan kalde det et tilfælde, når han helt bevidst går ind i sit gamle barndomshjem og HELT BEVIDST beder om et værelse på første sal med udsigt til gaden – præcis hvor deres egen lejlighed lå dengang. Endelig skriver de, at der er tale om voldtægt mellem jægeren og serveringspigen Romana, men det er der absolut IKKE belæg for i teksten. Jeg ville nærmest sige tværtimod. Der kunne lige så vel være tale om et længerevarende – men hemmeligt! – forhold. 

Udgivet på forlaget Tiderne skifter, 2012. 

Du kan skrive til mig på: mail2jensdrejer@yahoo.com

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Arkiver

%d bloggers like this: